IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Rîșcani (str.Alecu Russo 11,  MD-2068, mun.Chişinău)

 

Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Rîșcani, MD-2068, str.Alecu Russo11, et.5  (secţia resurse umane), între orele 08:00-17:00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică

Furnizarea informaţiilor suplimentare la adresa electronică: irina.melnic@ms.md,  +(373)22-441-244

 

 

DENUMIREA FUNCȚIEI PENTRU CONCURS
Nr. de unități vacante
1
Medic de familie
2.0
1
Medic endocrinolog
0,75
1
Medic infecționist – pe per. îngrijirii cop
0,75
1
Medic oftalmolog
0,75
1
Medic specialist în diagnostic funcțional
1,0
1
Dermatovenerolog
1,0
1
Medic internist staționarul de zi
0,75
1
Medic traumatolog-ortoped pediatru
1,0
1
Medic reumatolog
0,75
1
Laborant radiolog
1,0
1
Asistent medical de familie superior
1,0
1
Asistent medical (de familie)
10,0
1
Farmacist
0,5
1
Masor pentru copii cu studii medicale
0,75
1
Purtător de cuvînt
0,5
1
Medic pediatru consultant
1,0
1
Medic cardiolog– pe per. îngrijirii cop
0,75

Condiții generale faţă de funcţie

 • Dețin cetățenia Republicii Moldova
 • Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova
 • Cunosc limba română scris și vorbit
 • Sunt în capacitate deplină de exercițiu
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv
 • Cunoașterea calculatorului (MS word,MS excell)
 • Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs

Condițiile specifice (Calificări profesionale)

 • Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern)

  Diplomă de studii superioare

  Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii

  Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).

 • Experiență profesională

  cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști

 • Cunoştinţe

 • Abilităţi

  De lucru cu informaţia de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal)

 • Atitudini si Comportamente

  Responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.

Continutul dosarului de participare la concurs

 • Cerere de înscriere la concurs în care se menționează postul pentru care dorește să conlucreze, adresată conducătorului instuituție;

  файл. 1

 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate;

 • Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor - diploma de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, precum și copiile doicumentelor cate atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şau în specialitatea studiilor, în copie;

 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

  anexa nr. 2

 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

 • Curriculum vitae, model comun european;

 • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

 • 1 referință de la locurile anterioare de lucru;

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Regulamentul intern al IMSP AMT Riscani

REGULAMENTUL  INTERN al

Instituţiei Medico-Sanitare Publice

 Asociaţia Medicală Teritorială RÎŞCANI

I. PRINCIPII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament are scopul de a legifera, modalitatea realizării de către salariaţi a dreptului la muncă şi la protecţia muncii, la asistenţă şi protecţie socială.

1.2.Prezentele principii reies din activitatea Unităţii, condiţiile de eficienţă, necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor anumite reguli ce reglementează raporturile de muncă dintre angajator şi salariaţii IMSP AMT Rîşcani pentru atingerea unui scop comun – asigurarea asistenţei medicale populaţiei, impunerea unui adevăr evident, valabil pentru orice activitate umană desfăşurată în colectiv.

1.3. Prezentul Regulament este un act juridic, elaborat în baza prevederilor art. art. 198, 199 din Codul muncii al Republicii Moldova, Convenţiei colective (nivel de ramură), Contractului colectiv de muncă (nivel de municipiu) şi Contractului colectiv de muncă (nivel de unitate).

II. ORDINEA DE ANGAJARE ŞI CONCEDIERE A SALARIAŢILOR

2.1. Salariaţii îşi realizează munca prin încheierea unui contract individual de muncă cu IMSP AMT Rîşcani în  formă scrisă, care îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altceva.

2.2. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi, atribuindu-i-se un număr din registrul Unităţii, cu aplicarea ştampilei acesteia. Un exemplar se păstrează la Unitate, iar celălalt se înmînează salariatului.

2.3. Contractul individual de muncă poate fi încheiat:

 1. pe o durată nedeterminată;
 2. pe o durată determinată, dar nu mai mare de cinci ani;
 3. pe o durată determinată în vederea exercitării unor lucrări cu caracter temporar în următoarele cazuri:
 • cu persoanele pensionate pentru limită de vîrstă – pe o perioadă de pînă la 2 ani;
 • cu persoanele care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi;
 • la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile publice centrale şi locale, în organele sindicale, patronale, alte organizaţii comerciale şi necomerciale;
 • cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii şefi ai unităţilor;
 • în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.4. La încheierea contractului individual de muncă, IMSP AMT Rîşcani este obligată să ceară de la persoana care se angajează următoarele documente:

 1. buletinul de identitate sau alt document, care să-i confirme identitatea;
 2. declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin (2) din Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată;
 3. documentul de evidenţă militară (pentru cei supuşi serviciului militar);
 4. documentul de studii care să-i permită activitatea în funcţia respectivă.
 5. certificatul medical în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Angajarea la serviciu fără prezentarea acestor documente nu se admite.

2.5. Dacă angajarea în funcţie necesită cunoştinţe speciale, angajatorul este dator să ceară de la persoana ce se angajează un document care să adeverească dreptul de a activa în această funcţie.

Se interzice a cere de la persoana care se angajează alte documente, neprevăzute de legislaţie.

2.6. Angajarea se legalizează printr-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) al angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi.

La încheierea contractului individual de muncă, acesta se perfectează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

2.7. La începerea activităţii de muncă sau la transferarea la alt lucru a salariatului, angajatorul  este obligat:

 1. să aducă la cunoştinţă salariatului esenţa lucrului, condiţiile de muncă, modul de remunerare, drepturile şi obligaţiile lui de serviciu;
 2. să aducă la cunoştinţă salariatului Regulamentul intern al Unităţii şi prevederile Contractului colectiv de muncă;
 3. să efectueze un instructaj privind regulile tehnicii securităţii, respectarea lor, a regulilor sanitare de producere, antiincendiare şi a altor reguli de protecţie a muncii.

2.8. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. În lipsa acestuia, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioada de probă.

Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia muncii, de prezentul Regulament, de Contractul colectiv şi cel individual de muncă.

2.9. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţie; orice renunţare la aceste drepturi este nulă.

2.10. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar de părţile contractului, care se anexează la contractul de bază, fiind parte integrantă a acestuia.

2.11.Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni numai în circumstanţele stabilite de legislaţie.

Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salarii, sporuri, alte plăţi) de către angajator.

2.12. Desfacerea contractului individual de muncă se face numai în baza prevederilor legislaţiei muncii în vigoare a Republicii Moldova.

2.13. Salariatul are dreptul la demisie – să desfacă contractul individual de muncă, încheiat pe un termen nedeterminat, urmînd să anunţe în scris despre aceasta angajatorul cu 14 zile calendaristice înainte.

Prin înţelegerea părţilor, contractul individual de muncă poate fi desfăcut şi înainte de expirarea termenului stabilit.

După expirarea termenului stabilit de legislaţie sau de contractul individual de muncă, salariatul este în drept să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea totală a acestuia pentru munca prestată.

2.14. Desfacerea contractului de muncă încheiat pe o perioadă determinată poate fi înfăptuită înainte de termen în cazul cînd salariatul, din motive de sănătate ori invaliditate, nu-şi poate exercita funcţiile iar angajatorul nu-şi onorează obligaţiile prevăzute de contract sau o face încălcînd legislaţia muncii; în alte cazuri prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova.

2.15. Concedierea salariatului se face prin emiterea unui ordin (dispoziţii, decizii, hotărîri), care se aduce la cunoştinţă salariatului contra semnătură.

2.16. Desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată (concedierea) se admite, pentru motivele stabilite în art. 86 din Codul muncii, cu acordul sau consultarea prealabilă a organului sindical (după caz, în conformitate cu art. 87 din Codul muncii), cu respectarea procedurii de concediere în cazul lichidării Unităţii, a reducerii numărului sau a statelor de personal.

2.17. Dacă după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, procedura nu poate fi repetată pe parcursul unui an calendaristic.

În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.

2.18. Ziua concedierii este ultima zi de muncă.

2.19. Restabilirea salariatului eliberat sau transferat nelegitim la o altă muncă se face în baza unei hotărîri judiciare şi se execută imediat.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR

3.1. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc ţinându-se cont de prevederile art. 9 din Codul muncii şi specificul de activitate al Unităţii.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

4.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului se stabilesc ţinându-se cont de prevederile art. 10 din Codul muncii şi specificul de activitate al Unităţii.

V. TIMPUL DE MUNCĂ

5.1. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din IMSP AMT Rîşcani nu poate fi mai mare de 40 ore pe săptămînă.

5.2. Pentru anumite categorii de salariaţi a căror muncă implică un efort deosebit, durata timpului de muncă se stabileşte pe o durată de 5, 6,5 sau 7 ore, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare.

5.3. Săptămîna de muncă se stabileşte de 5 zile şi 2 zile de odihnă.

5.4. Începutul zilei de muncă – ora 8-00.

Pauza pentru odihnă şi masă este concretizată pentru fiecare salariat în contractul individual de muncă şi are o durată de cel puţin 30 minute.

Sfîrşitul zilei de muncă – ora 20-00.

Pauza pentru odihnă şi masă nu intră în timpul de muncă.

5.5. Prin acordul dintre salariat şi angajator, pentru unele categorii de salariaţi se poate stabili un alt program zilnic de lucru decît cel general.

5.6. Munca suplimentară, de regulă, nu se admite.

Angajarea la muncă suplimentară poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege (se va ţine cont de prevederile art. art. 104, 105, 106 din Codul muncii).

5.7. La solicitarea  angajatorului, salariaţii pot presta muncă în afara orelor de program în limita a 120 ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor (organului sindical) această limită poate fi extinsă pînă la 240 ore.

5.8. Angajatorul este obligat să ţină evidenţa exactă, în modul stabilit, a timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.

5.9. Munca forţată (obligatorie) este interzisă.

Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau serviciu impus salariatului sub ameninţare sau fără acordul acestuia (în conformitate cu prevederile art. 7 din Codul muncii).

5.10. Încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia, se consideră muncă forţată.

VI. TIMPUL DE ODIHNĂ

6.1. Timpul de odihnă este acordat salariaţilor Unităţii în conformitate cu prevederile art. art. 107-111 din Codul muncii.

6.2. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii IMSP AMT  Rîşcani. Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.

6.3. Durata minimă a unui concediu anual de odihnă plătit este de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

6.4. Pentru salariaţii care activează în condiţii nocive de muncă sunt stabilite concedii anuale de odihnă suplimentare plătite în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 1223 din 9 noiembrie 2004.

6.5. De concedii anuale suplimentare plătite beneficiază şi alte categorii de salariaţi (Anexa nr. 4 la Contractul colectiv de muncă (nivel de Unitate)) în conformitate cu prevederile art. 121 al Codului muncii al RM.

6.6. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă în Unitate.

Salariaţilor transferaţi din altă unitate la IMSP AMT Rîşcani li se poate acorda concediul anual de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.

6.7. Concediul anual de odihnă, pentru următorii ani de muncă, poate fi acordat salariatului în orice timp al anului, conform programului de acordare a concediilor anuale de odihnă.

6.8. Concediul de odihnă anual se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea se face cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an, de  către angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor.

6.9. Concediul anual de odihnă se acordă salariatului în baza unui ordin (dispoziţii, decizii, hotărîri).

Despre data începerii concediului salariatul va fi prevenit cu cel puţin 2 săptămîni înainte.

Concediul anual de odihnă poate fi acordat integral sau divizat în părţi (în baza unei cereri scrise), una dintre care nu poate fi mai mică de 14 zile calendaristice.

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a Unităţii, o parte din concediu, cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puţin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrşitul anului următor.

6.10. Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu.

6.11. Neacordarea concediului anual de odihnă timp de 2 ani consecutiv este interzisă.

Nu se admite înlocuirea concediului anual de odihnă nefolosit prin compensaţie bănească. Această înlocuire se poate face numai în cazul de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă.

6.12. Rechemarea salariatului din concediul anual de odihnă plătit se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul în scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care cer prezenţa acestuia la serviciu.

În caz de rechemare, salariatul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite din concediu.

Plata muncii salariatului rechemat se efectuează în baze generale.

Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor, printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.

6.13. Femeilor salariate din IMSP AMT Rîşcani li se acordă concedii sociale conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

6.14. Din motive familiale sau din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu acordul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de  pînă la 120 zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).

VII. PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII

7.1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea protecţiei muncii în Unitate, obligaţiile sale fiind enumerate în art. art. 9-20 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008.

7.2. Obligaţiile salariaţilor în domeniul protecţiei muncii sunt conforme normelor legale.

7.3. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.

7.4. Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de protecţie a muncii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

VIII. STIMULĂRILE ŞI SANCŢIUNILE

8.1. Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, se folosesc următoarele stimulări:

 1. mulţumire;
 2. acordare de premi;
 3. distingere cu un cadou de preţ;
 4. distingere cu Diplomă de onoare;
 5. alte stimulări.